Пріоритетні напрямки роботи школи

 • ЗАВДАННЯ

  НАД РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЯКИХ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ШКОЛА
  в 2017-2018 навчальному році

  • реалізацією Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016 – 2018 роки», Програми розвитку школи на 2014-2019 роки;
  • проектуванням процесу оновлення діяльності школи;
  • формуванням високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті;
  • вихованням громадянина-патріота Батьківщини, з вільними політичними і світоглядними переконаннями;
  • формуванням творчої особистості учня, вихованням його свідомого ставлення до обов'язків та поваги до національно-державних цінностей українського народу.

  Місія школи полягає в створенні організаційних, науково-методичних, інформаційних, ресурсних умов, які сприяють формування високо інтелектуальної, духовно багатої, творчо активної, національно свідомої особистості дитини, як громадянина країни, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

  Основними напрямами роботи школи є:

   

  • Безперервний процес підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу.
  • Підвищення якості освітніх послуг школи та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам і вимогам.
  • Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.
  • Збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців; виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.
  • Формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань.
  • Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності.
  • Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.
  • Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.
  • Модернізація курикулуму (навчальних робочих планів, програм, змісту навчання) школи;
  • Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
  • Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.
  • Активізація діяльності школи в міжнародному та європейському освітньому просторі.

  ТЕМА,  НАД  РЕАЛІЗАЦІЄЮ  ЯКОЇ  ПРАЦЮВАТИМЕ  ШКОЛА в 2017-2018 н.р.

  «Комплексне впровадження інноваційних технологій спрямованих на розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу»

   

   

  Основні теми

  Навчальна

  Виховна

  Науково-методична

  2017-2018

  Інноваційні підходи в організації науково-пошукової та експериментальної роботи в умовах креативного навчання та виховання

  Формування компетентностей школярів для успішної самореалізації в умовах креативного навчання та виховання

  Організація науково-пошукової та експериментальної роботи

  в системі діяльності школи

   

   

  Особистісні траєкторії розвитку учасників освітнього процесу в 2017-2018 н.р. вибудовуються  при:

  • формуванні соціокультурного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання, виховання та культурологічну діяльність;
  • розвитку шкільного середовища, відкритого до активної взаємодії з навколишнім соціокультурним простором;
  • створенні дієвої системи партнерської взаємовідповідальності сім’ї та школи;
  • створенні ефективної системи спеціалізованої школи;
  • розвитоку системи моніторингових досліджень;
  • психологічному супроводі учасників навчально-виховного процесу

  Основними принципами діяльності  школи є:

  • забезпечення розвивального характеру формальної та неформальної освіти;
  • організація особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу;
  • гуманізація (пріоритет ідей самовизначення, самореалізації, відношення до людини як найвищої цінності);
  • партнерство батьки –педагоги;
  • співпраця педагога і учня (педагогіка співробітництва);
  • диференціація та індивідуалізація навчання (врахування інтересів і можливостей кожної особистості) учасника навчально- виховного процесу;
  • демократизація (різноманітність форм навчально-виховного процесу, самоуправління);
  • органічне поєднання загальнолюдського і національного;
  • динамічність (здатність оперативно реагувати на вимоги часу);
  • толерантність;
  • полікультурність;
  • інтегративність.


   

  У 2017-2018 навчальному році колектив школи працюватиме над реалізацією:

  • міжнародного проекту ПАШ ЮНЕСКО;

   

  • регіональних експериментальних програм та проектів:

   

  • IІI етапу Всеукраїнської дослідно-експериментальної роботи «Організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи»;
  • «Позашкільна освіта – як середовище для формування надпредметних компетентностей учнів» на базі Університету економіки і права «КРОК»;
  • «Інноваційні методики розвитку особистості» (Національна академія педагогічних наук України, Інституту професійно-технічної освіти);
  • проект лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України «Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (методика констатувального та методика формувального етапів дослідно-експериментальної роботи з фізичного виховання учнівської молоді);
  • програми спецкурсу виховної спрямованості « Культура добросусідства» в рамках проекту «Розвиток міжкультурної освіти в Україні» за підтримки Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин;
  • інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (Український інститут нормативної інформації)
  • загальношкільних проектів:

   

  • «Єдиний інформаційний простір у школі»
  • «Профільне навчання»
  • «Виховання заради майбутнього
  • «Екологічна варта»
  • «Обдарована дитина»
  • «Школа – толерантне середовище»
  • «Педагогічні кадри»
  • «Інновації у сучасній школі»
  • «Освіта без кордонів»
  • загальношкільних програм:

   

  • Програми патріотичного виховання
  • «Я– киянин»
  • Програма превентивного виховання
  • Програма батьківського всеобучу
  • Програма моніторингових досліджень

   

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.