Пріоритетні напрямки роботи школи

 • ЗАВДАННЯ

  НАД РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЯКИХ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ШКОЛА
  в 2015-2016 навчальному році

  • надання якісних освітніх послуг;
  • забезпечення виконання Державних стандартів, формування системи і обсягу знань, умінь та навичок школярів;
  • впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах;
  • впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в 7-х класах;
  • забезпечення досконалого володіння російською та українською мовами, поглибленого вивчення іноземних мов в умовах роботи спеціалізованої школи;
  • забезпечення відбору і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції відповідно до індивідуальних потреб особистості учня;
  • створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів;
  • робота над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;
  • впровадження сучасних форм і методів оцінювання навчальних досягнень учнів;
  • забезпечення якісної підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи;
  • підвищення мотивації та інтересу учнів до навчання;
  • психолого-педагогічне діагностування учнів, діагностику рівня навчальних досягнень та вихованості учнів школи та узагальнення динаміки діагностичних досліджень навчальних досягнень учнів на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, науково-методичній раді та доведення її до відома батьків учнів;
  • підвищення професійного рівня фахової підготовки педагогів;
  • здійснення раціонального розподілу педагогічного навчального навантаження;
  • забезпечення участі у районних конкурсах «Вчитель року», «Класний керівник року», «Керівник гуртка» з метою підвищення фахової майстерності педагогів, престижу професії «вчитель»;
  • здійснення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та змін і доповнень до Типового положення;
  • забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідності до перспективного плану проходження курсової перепідготовки;
  • продовження вивчення та застосовування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання та популяризація інноваційного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях;
  • впровадження інформаційних технологій для задоволення освітніх потреб школярів та для забезпечення інформаційно комунікаційної, методичної підтримки навчально-виховного процесу адміністративно-управлінської роботи школи;
  • впровадження експериментально-дослідницької роботи відповідно до загальношкільної теми;
  • створення умов для розвитку та самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу в умовах використання інноваційних технологій навчання і виховання;
  • формування стратегії розвитку життєвої компетентності учнів школи шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій;
  • розвиток єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей;
  • розвиток особистості учня з високим рівнем духовності та національної самосвідомості, створювати умови для вільного вибору учнем своєї світоглядної позиції громадянина-патріота, толерантої особистоті;
  • впровадження змісту громадянської освіти шляхом інтерактивного навчання і виховання учнівської молоді;
  • забезпечення подальшого розвитоку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;
  • впровадження моделі державно-громадського управління школою на засадах рівноправної участі усіх учасників у забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, відкритості, демократизму;
  • формування креативної особистості учасників навчально-виховного процесу шляхом стимулювання творчої активності та комплексного впровадження інноваційних технологій;
  • розвиток партнерських стосунків між педагогами, учнями та батьками для забезпечення корпоративної взаємовідповідальності за навчання та виховання дітей;
  • забезпечення психологічного супроводу педагогічного процесу, своєчасне вирішення конфліктних ситуацій;
  • впровадження шкільної програми «Обдарована дитина» з метою створення сприятливих умов для реалізації творчих здібностей обдарованих учнів;
  • забезпечення проведення в школі щороку спортивно-масових заходів: першість школи з футболу, турнір «Старти надій», змагання із легкої атлетики, змагання із військово-прикладних видів спорту, шкільний тур фізкультурно-оздоровчого комплексу патріотичного виховання школярів, військово-спортивної гри;
  • прийняття участі у шкільних, районних, міських олімпіадах та турнірах, конкурсах, туристично-краєзнавчих заходах, еколого-натуралістичних, фольклорних конкурсах, фестивалях тощо;
  • проведення систематичного аналізу стану діяльності мережі гуртків, творчих об’єднань, до участі в роботі яких можуть бути залучені учні школи, у тому числі й зайнятість учнів протягом поточного навчального року. Доведення до відома усіх учасників навчально-виховного процесу його результатів;
  • створення умов для збереження і зміцнення здоров’я дітей, психологічного та медичного супроводу навчально-виховного процесу, моніторингу фізичного, психологічного та соціального стану школярів;
  • удосконалення роботи соціально-психологічної служби школи, забезпечення систематичного діагностування психологічного мікроклімату у колективі школи, систематизацію та конфіденційність матеріалів та результатів;
  • забезпечення інформування про досягнення учнів школи, членів гуртків, творчих об’єднань та розміщення матеріалів з життя школи на шкільному сайті, з метою доступу до матеріалів для широкого учнівського, педагогічного та батьківського загалу;
  • удосконалення роботи шкільного прес-центру, у тому числі й по підготовці електронного варіанту шкільної газети «КЛАСС!» із розміщенням на шкільному сайті;
  • модернізація матеріально-технічної бази школи;
  • підвищення ефективності використання бюджетних та залучення позабюджетних коштів;
  • зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки, у тому числі й під час проведення акцій «Живи, книго!», створення умов для виховання у дітей інтересу, бережливого ставлення до книги;
  • розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства;
  • продовження співпраці з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами, школами-партнерами, громадськими організаціями, творчими союзами, правоохоронними органами щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав учнів;
  • забезпечення наступності у роботі дошкільних установ № 32, 41 та школи І ступеня навчання;
  • розвиток шкільного середовища, відкритого до активної взаємодії з навколишнім соціокультурним простором;
  • залучення громадськості до реалізації основних заходів з реформування системи освіти, врахування позицій громадських організацій із цих питань;

  Реалізація

  експериментальних програм та проектів:
  • міжнародного проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО»;
  • Всеукраїнської дослідно-експериментальної роботи «Організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи» (наказ МОН №1073 від12.10.2015);
  • регіональної експериментальної програми «Позашкільна освіта як середовище для формування надпредметних компетентностей учнів» в рамках проекту «Партнерство заради успіху» (наукове керівництво – Університет економіки та права «КРОК»);
  • проекту «Інноваційні методики розвитку особистості», «Сходинки до професії» (наукове керівництво – Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти);
  • програму «Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (методика констатувального та методика формувального етапів дослідно-експериментальної роботи з фізичного виховання учнівської молоді) (наукове керівництво – лабораторія фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України);
  • «Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі» (наукове керівництво – лабораторія соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України);
  • Спецкурс «Культура добросусідства» в рамках проекту «Розвиток міжкультурної освіти в Україні» за підтримки Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин.
  загальношкільних проектів:
  • Єдиний інформаційний простір у школі;
  • Профільне навчання;
  • Здоров’я та безпека;
  • Виховання заради майбутнього;
  • Екологічна варта;
  • Обдарована дитина;
  • Школа – толерантне середовище;
  • Педагогічні кадри;
  • Інновації у сучасній школі;
  • Освіта без кордонів;
  загальношкільних програм:
  • Я - киянин;
  • Програма превентивного виховання;
  • Програма батьківського всеобучу;
  • Програма моніторингових досліджень.

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.